Regulamin Sklepu Internetowego growthAI.pl

§ 1. Definicje

 1. “Formularz kontaktowy” to narzędzie umożliwiające komunikację z Usługodawcą dostępne na stronie growthAI.pl.
 2. “Formularz zamówienia” to narzędzie służące do składania zamówień, dostępne na stronie growthAI.pl.
 3. “Klient” oznacza osobę korzystającą z funkcjonalności Sklepu Internetowego, zamierzającą zawrzeć lub zawierającą Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 4. “Konsument” to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą transakcji niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. “Produkt” oznacza towar dostępny w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 6. “Regulamin” to niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 7. “Przedsiębiorca na prawach konsumenta” to osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, opartą na informacjach z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. “Sklep Internetowy” to platforma handlowa działająca pod adresem growthAI.pl.
 9. “Usługodawca” to firma OPTYMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 12/11, 43100 Tychy.
 10. “Umowa sprzedaży” to umowa zawarta między Klientem a Usługodawcą poprzez Sklep Internetowy.
 11. “Usługa Elektroniczna” to usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę.
 12. “Usługobiorca” to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. “Zamówienie” to oświadczenie woli Klienta będące ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, postępowanie reklamacyjne, warunki odstąpienia od umów oraz zasady świadczenia usług elektronicznych przez Sklep Internetowy.
 2. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz Kodeks cywilny.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów przez Internet.
 2. Produkty są wolne od wad, a informacje o ich funkcjonalnościach, kompatybilności i interoperacyjności znajdują się w opisie Produktu.
 3. Informacje na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Zamówienie Klienta jest ofertą kupna Produktu.
 4. Ceny Produktów zawierają VAT, lecz nie obejmują kosztów dostawy. Ceny mogą być indywidualnie dostosowane.
 5. Cena Produktu w chwili złożenia Zamówienia jest wiążąca. Zmiany cen po złożeniu Zamówienia nie wpływają na cenę w Zamówieniu.
 6. Zamówienia składa się online poprzez Formularz zamówienia.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
 8. W razie konieczności zmiany warunków Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Klient zostanie o tym poinformowany.
 9. Klient może zaakceptować zmianę warunków lub odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej odwołania przez Usługodawcę z przyczyn niezależnych od Klienta, przysługuje mu zwrot całej kwoty.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta, z wykorzystaniem mechanizmu easycart, o ile nie zaznaczono inaczej w opisie Produktu.
 2. W przypadku, gdy realizacja usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na żądanie Klienta, Usługodawca wymaga złożenia oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie oraz akceptację utraty prawa do odstąpienia po pełnym wykonaniu umowy przez Usługodawcę.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty poprzez wiadomość e-mail.
 4. Potwierdzenie Zamówienia zawiera istotne elementy Zamówienia, Regulamin w formacie PDF oraz informacje o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu, dostarczanym z Produktem lub drogą elektroniczną.
 6. Produkt jest dostarczany niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i otrzymaniu płatności od Klienta.

§ 5. Sposoby płatności

 1. Proces zamówienia, w tym płatności, jest obsługiwany przez easycart, działające w imieniu Usługodawcy.
 2. Usługodawca oferuje różne metody płatności dostępne w easycart.
 3. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient jest przekierowywany na stronę easycart do dokonania płatności.
 4. Rejestracja w easycart wymaga założenia Konta i akceptacji regulaminu easycart.
 5. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej lub szybkich przelewów.
 6. Klient ma obowiązek dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Realizacja usługi następuje po opłaceniu Zamówienia.

§ 6. Reklamacja produktu

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Usługodawcy określa ustawa o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje należy kierować elektronicznie lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać jak najwięcej informacji o przedmiocie reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
 5. Nieuwzględnienie reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest zgodnie z preferowanym kanałem komunikacji Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
 3. Klient może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy dostarczony w Regulaminie.
 4. Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy, aby Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu.
 5. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu, Usługodawca zwróci wszystkie płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest tą samą metodą płatności, którą użył Klient, chyba że zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje w określonych przypadkach, m.in. przy świadczeniu usług rozpoczętych za zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia, w przypadku produktów szybko psujących się lub o krótkim terminie przydatności, oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa, o ile umowa nie ma charakteru zawodowego.
 10. Ochrona dotyczy niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 8. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca oferuje różnorodne Usługi Elektroniczne przez Sklep Internetowy, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, założenie konta klienta, ocenianie produktów oraz subskrypcję newslettera.
 2. Usługi Elektroniczne świadczone są na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo publikować treści reklamowe na stronie Sklepu Internetowego, stanowiące integralną część Sklepu.

§ 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są na czas oznaczony i rozwiązują się po wykonaniu określonej czynności przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne do korzystania z systemu teleinformatycznego Usługodawcy obejmują dostęp do Internetu, poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej oraz włączenie Cookies i Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i z poszanowaniem praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych mogą być składane drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowe informacje o nieprawidłowościach.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. Nieuwzględnienie reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

§ 11. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym są chronione prawem autorskim i stanowią własność Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie treści Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

§ 12. Opinie o produktach

 1. Usługodawca umożliwia Klientom publikowanie ocen produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Tylko Klient, który nabył dany Produkt, ma prawo do wystawienia opinii.
 3. Opinie mogą być publikowane bez ograniczeń czasowych.
 4. Osoby, które nie nabyły Produktu, nie mogą wystawiać opinii.
 5. Opinie są widoczne w Sklepie Internetowym i mogą zawierać informacje o autorze oraz dacie publikacji.
 6. Ogólna ocena Produktu może być prezentowana na podstawie wszystkich wystawionych opinii.
 7. Opinie powinny odzwierciedlać rzeczywistą ocenę Produktu i nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, reklamowych, czy zawierać złośliwego oprogramowania.
 8. Autor opinii ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii naruszających Regulamin lub przepisy prawa.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą a Konsumentami rozstrzygane są najpierw drogą negocjacji, a następnie przez sądy powszechne, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym poprzez platformę ODR dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odbierz nagranie warsztatu i listę 20. narzędzi AI